Nadawca - Radio JARD

Nadawca

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji JARD Dziemian i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Białymstoku – Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

nazwa programu:

Radio Jard

nazwisko, nazwa lub firma nadawcy:

JARD Dziemian i Wspólnicy Sp. J.

adres siedziby:

15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 54

adres korespondencyjny:

15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 54

adres poczty elektronicznej:

adres witryny internetowej:

tel. kontaktowy:

imiona i nazwiska wspólników:

Monika Gosk, Kamil Gosk, Urszula Dziemian – Snarska, Andrzej Snarski, Danuta Dziemian

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835)

Danuta Dziemian

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

  • stacja radiowa: RADIO JARD
  • strony internetowe: www.radio.jard.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.